INFORMACIÓN LEGAL

JURIDISCHE INFORMATIE

De informatie op deze website wordt gegeven als zodanig zonder garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties of verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreukmakendheid. Mitel en haar dochterondernemingen en filialen (“Mitel”) geven geen garanties of voorwaarden met betrekking tot het gebruik, de geldigheid, de volledigheid, de nauwkeurigheid of de betrouwbaarheid van, of de resultaten van het gebruik van of anderszins met betrekking tot de informatie op deze site.

 
In geen geval is Mitel aansprakelijk voor enige directe, indirecte, bijzondere, incidentele of gevolgschade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot verlies van gegevens of winst, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of de prestaties van de informatie op deze site, zelfs als Mitel is ingelicht over de mogelijkheid van dergelijke schade en ongeacht of deze gebaseerd is op een contractuele actie, onrechtmatige daad of enige andere aansprakelijkheidstheorie.

 
Deze publicatie kan technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Er kunnen periodiek wijzigingen worden aangebracht aan deze website. Mitel kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen aan de website of in de producten of de programma's die op de website worden beschreven.

 

BEDRIJFSCODE

Mitel geeft blijk van een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en engagement ten aanzien van onze klanten, medewerkers, aandeelhouders en de wereldgemeenschap in het algemeen. Dit omvat onder meer werken in een sfeer die eerlijkheid, integriteit, transparantie en vertrouwen bevordert. Onze Raad van Bestuur heeft een Zakelijke Gedragscode aangenomen die een duidelijke verklaring is van de manier waarop Mitel zakendoet.

De Zakelijke Gedragscode van Mitel ›

 

AUTEURSRECHTEN

Alle materialen die verschijnen op mitel.com of de internetsites van haar dochterondernemingen worden beschermd door wereldwijde auteursrechtwetten en verdragsbepalingen. Het auteursrecht op dergelijke materialen berust bij Mitel Networks Corporation of haar dochterondernemingen (collectief "Mitel”), of bij de oorspronkelijke maker van de materialen. Geen van de materialen mag worden gekopieerd, gereproduceerd, weergegeven, gewijzigd, gepubliceerd, geüpload, gepost, verzonden of gedistribueerd in welke vorm of op welke wijze dan ook, anders dan met schriftelijke toestemming vooraf van Mitel. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden. Elk ongeoorloofd gebruik van de materialen die op de internetsites van Mitel worden weergegeven, kan in strijd zijn met het auteursrecht, handelsmerken en andere toepasselijke wetten en kan leiden tot strafrechtelijke of civielrechtelijke sancties.  Het auteursrechtelijk beschermde materiaal omvat al het PDF-materiaal dat beschikbaar is om te bekijken en te downloaden, maar dit materiaal is niet beschikbaar voor reproductie of distributie.

 

HANDELSMERKEN

De handelsmerken, dienstmerken, logo's en afbeeldingen (de "Handelsmerken") die op de internetsites van Mitel worden weergegeven, zijn geregistreerde en ongeregistreerde handelsmerken van Mitel Networks Corporation of haar dochterondernemingen (collectief "Mitel") of anderen. Andere productnamen (niet het eigendom van Mitel) worden op deze site gebruikt met toestemming van de eigenaar van het handelsmerk of alleen voor identificatiedoeleinden, en Mitel claimt geen rechten op deze handelsmerken. Er wordt geen licentie of recht verleend door implicatie of op enige andere wijze om enig handelsmerk te gebruiken dat op de internetsites van Mitel wordt weergegeven. Als u vragen heeft over het gebruik van de handelsmerken van Mitel, of over het gebruik van enig ander handelsmerk dat op deze site wordt weergegeven, kunt u contact opnemen met onze juridische afdeling via 613-592-2122. Mitel handhaaft haar intellectuele-eigendomsrechten krachtdadig en spant zich actief in om alle kosten en schade te verhalen die zij mogelijk lijdt om misbruik of verduistering van haar eigendom te voorkomen.

Hier volgt een lijst van de actieve en geregistreerde handelsmerken van Mitel ›

 

LICENTIEOVEREENKOMSTEN VOOR EINDGEBRUIKERS

De Mitel-licentieovereenkomsten voor eindgebruikers (of EULA's) vertegenwoordigen juridische contracten tussen Mitel (de ontwikkelaar van softwareapplicaties) en de gebruiker van zulke applicaties. Beschouw een EULA als een 'softwarelicentie', die vergelijkbaar is met een huurovereenkomst waarbij de gebruiker door de aankoop van software betaalt voor het voorrecht van het gebruik van die software en met de softwareontwikkelaar (Mitel) overeenkomt om zich te houden aan alle beperkingen die in elke EULA worden vermeld.

Hier is een lijst van de gepubliceerde EULA's van Mitel ›

 

WETSHANDHAVING

Rechtshandhavingsambtenaren kunnen het onderstaande e-mailadres gebruiken voor het indienen van verzoeken. Let op: een door de overheid verstrekt e-mailadres is vereist.


E-mail: [email protected]
T.a.v.: Legal Department
Ambtenaren van de wetshandhavingsdiensten die hun verzoeken niet via bovenstaand e-mailadres indienen, moeten rekening houden met langere antwoordtermijnen. Aanvaarding van de betekening per e-mail van een juridisch proces door een van deze middelen is voor het gemak en doet geen afstand van enig bezwaar, met inbegrip van gebrek aan jurisdictie of juiste betekening. Mitel zal niet reageren op correspondentie die door niet-rechtshandhavingsambtenaren naar de bovengenoemde adressen wordt gezonden.

 

AVG EN UW PRIVACY

Het respecteren van de privacy van onze klanten en partners is een integraal onderdeel van de manier waarop Mitel werkt. In ons AVG-protocol en privacybeleid wordt uiteengezet hoe Mitel uw persoonsgegevens verzamelt, beschermt, gebruikt en bewaart.

Ook worden veelgestelde vragen beantwoord, zoals hoe wij ervoor zorgen dat onze externe leveranciers AVG-compliant zijn en welke waarborgen er zijn binnen de producten en oplossingen van Mitel die u in uw IT-systeem heeft.

 
VERZOEKEN OM GEGEVENSBESCHERMING :

Om de rechten op toegang, gegevensoverdraagbaarheid en gegevensverwijdering uit te oefenen met betrekking tot persoonsgegevens die Mitel over u kan hebben, kunt u een verzoek bij Mitel indienen door:

ons te bellen: 888-257-8624 (VS en Canada); of uw verzoek per e-mail te sturen naar ([email protected])

Alle verzoeken die bij Mitel worden ingediend zijn onderhevig aan verificatie van uw identiteit of verificatie van de identiteit van een persoon die is geautoriseerd om volgens u te handelen.  Het kan nodig zijn dat Mitel contact met u opneemt om uw identiteit te verifiëren.

U kunt ook het privacybeleid van Mitel bekijken > 

 

BREXIT

Hoewel de situatie met betrekking tot "Brexit" nog onduidelijk is, is Mitel goed gepositioneerd om te kunnen voldoen aan de serviceovereenkomsten met onze klanten (ongeacht het eindresultaat). Mitel heeft alle aspecten van onze activiteiten geëvalueerd die mogelijk gevolgen zouden kunnen ondervinden van een terugtrekking uit de EU zonder overeenkomst, en heeft stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat onze klanten tijdens de overgangsperiode en daarna dezelfde kwaliteit van dienstverlening zullen blijven ontvangen.

Onze activiteiten in het VK zijn al geoptimaliseerd om onze klanten in het VK service te verlenen, met aanzienlijke logistieke faciliteiten in het land zelf en in het VK gevestigde service- en ondersteuningscapaciteiten. Samen met onze partners in de toeleveringsketen zijn ook maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat onze voorraden toereikend zijn om eventuele problemen in de Britse havens op te vangen. Wij geloven daarom dat onze klanten vertrouwen kunnen hebben in Mitel gedurende deze periode van onzekerheid en Mitel zal de situatie nauwlettend blijven volgen.

 

WAARSCHUWING VOOR GOEDEREN OP DE GRIJZE MARKT

Gelieve de volgende WAARSCHUWING te lezen alvorens tot aankoop over te gaan van Mitel-producten op een online marktplaats. 
Voor een lijst van erkende partners van Mitel die gesponsord worden door Mitel om producten te koop aan te bieden, ga naar https://www.mitel.com/find-a-partner

 

SNELLE LINKS 

Beleid

AVG-beleid

Wettelijke verklaringen

Algemene Voorwaarden van Mitel Cloud Services

Overheidscontracten

Dynamic E911