JURIDISK INFORMATION

JURIDISK INFORMATION

Informationen på den här webbplatsen tillhandahålls i befintligt format utan någon form av garanti, vare sig uttrycklig eller underförstådd, inklusive men inte begränsat till underförstådda garantier kring säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte eller på att inga överträdelser har begåtts. Mitel och dess dotterbolag och närstående bolag (”Mitel”) uttrycker inga villkor för användning av information på den här webbplatsen, och varken garanterar eller utlovar att informationen i fråga är giltig, komplett, korrekt eller tillförlitlig, och detsamma gäller resultat av användning av, eller på annat sätt kopplat till, denna information.

 
Mitel ska under inga omständigheter hållas ansvarigt för direkta, indirekta, särskilda, tillfälliga eller följdriktiga skador, inklusive men inte begränsat till förlust av data eller vinst, som uppstår till följd av eller kopplat till användning eller utförande av informationen på den här webbplatsen, även om Mitel har underrättats om risk för sådan, och vare sig detta är baserat på ansvarsskyldighet enligt kontrakt, ersättningsrätt eller annan typ av förpliktelse.

 
Denna publikation kan inkludera tekniska felaktigheter eller typografiska fel. Webbplatsen kan ändras med jämna mellanrum. Mitel kan förbättra och/eller ändra webbplatsen eller dess produkter eller program som beskrivs på webbplatsen när som helst utan föregående meddelande.

 

AFFÄRSKOD

Mitel uppvisar en stark ansvarskänsla och åtagande för våra kunder, medarbetare, intressenter och vårt globala samhälle. Detta inkluderar en arbetsmiljö som främjar ärlighet, integritet, transparens och tillit. Vår styrelse har anammat en uppförandekod för att tydligt visa hur Mitel gör affärer.

Mitels uppförandekod ›

 

UPPHOVSRÄTT

Allt material på Mitels och dess dotterbolags webbplatser skyddas av global upphovsrättslagstiftning och fördragsbestämmelser. Mitel Networks Corporation eller dess dotterbolag (tillsammans ”Mitel”), eller den som ursprungligen skapade materialet, äger upphovsrätten för detta material. Inget av materialet får kopieras, återskapas, visas, ändras, publiceras, laddas upp, läggas ut, överföras eller fördelas i någon form eller på något sätt utan föregående skriftligt godkännande från Mitel. Alla rättigheter som inte uttryckligen nämns häri förbehålls. Oauktoriserad användning av materialet på Mitels webbplatser kan bryta mot upphovsrätts- eller varumärkeslagstiftning, eller annan tillämplig lagstiftning, och kan leda till straffrättsliga påföljder eller skadestånd.  Det upphovsrättsskyddade materialet inkluderar alla PDF-filer som kan visas och laddas ned, men detta material kan inte återskapas eller fördelas.

 

VARUMÄRKEN

Varumärken, tjänstemärken, logotyper och grafik (”Varumärken”) på Mitels webbplatser är registrerade och icke registrerade varumärken som tillhör Mitel Networks Corporation eller dess dotterbolag (tillsammans ”Mitel”) eller någon annan. Andra produktnamn (som inte ägs av Mitel) som används på webbplatsen används med tillstånd från upphovsrättsägaren eller endast av identifieringsskäl, och Mitel hävdar inga rättigheter till dessa varumärken. Ingen licens eller rättighet att använda varumärken som visas på Mitels webbplatser beviljas, vare sig underförstått eller på annat sätt. Om du har några frågor om användningen av Mitels varumärken eller några andra varumärken på webbplatsen kan du ringa vår juridiska avdelning på +1-613-592-2122. Mitel hävdar vaksamt sina immateriella rättigheter och kommer aktivt att inkräva återbetalning av kostnader och skadestånd som uppstår i dess försök att förhindra felaktig användning eller förskingring av dess egendom.

Här är en lista med Mitels aktiva och registrerade varumärken ›

 

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

Mitels licensavtal för slutanvändare utgör lagligt bindande kontrakt mellan Mitel (utvecklaren av program) och användaren av programmen. Licensavtal för slutanvändare är som en programvarulicens, vilket påminner om ett hyresavtal där användaren köper programvara och åtar sig att betala för att kunna använda den, och kommer överens med programvaruutvecklaren (Mitel) att följa alla begränsningar som anges i varje licensavtal för slutanvändare.

Här är en lista med Mitels publicerade licensavtal för slutanvändare ›

 

GDPR OCH DIN INTEGRITET

Mitels respekt för våra kunders och partners integritet är en väsentlig del av vår verksamhet. Våra policyer för GDPR och integritet inkluderar information om hur Mitel samlar in, skyddar, använder och lagrar era personuppgifter.

De besvarar även vanliga frågor som till exempel hur vi säkerställer att våra utomstående leverantörer följer GDPR och vilka skyddsåtgärder som finns på plats i Mitels produkter och lösningar som ni har i ert IT-system.

 
DATASEKRETESSFÖRFRÅGNINGAR: 

För att utöva rätten till tillgång, dataportabilitet och radering av personuppgifter som Mitel har om dig kan du antingen ringa vårt avgiftsfria nummer +1-888-257-8624 (USA och Kanada) eller skicka ett meddelande till [email protected]

Din identitet, eller personen som agerar för dig, måste verifieras för förfrågningar som skickas till Mitel. Mitel kan behöva kontakta dig för att verifiera din identitet.

Du kan även läsa Mitels integritetspolicyer >

 
 

VARNING OM PRODUKTER PÅ DEN GRÅ MARKNADEN

 

Mitel rekommenderar starkt att endast köpa Mitelprodukter från våra auktoriserade partners. Det finns en lista med partner som har godkänts av Mitel för att sälja våra produkter på https://www.mitel.com/find-a-partner

 

SNABBLÄNKAR

Policyer

GDPR-policy

Föreskrifter

Villkor för Mitels molntjänster